Logotyp UE

Ogłoszenie nr 529696-N-2020 z dnia 2020-04-06 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1 , 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (URL): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II”
Numer referencyjny: IRG.271.1.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II” 2) Prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią II etap prac konserwatorskich.. Zakres prac w II etapie zawiera Przedmiar prac stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż zakres wykonywanych w ramach Etapu II robót objętych przedmiotowym postępowaniem jest węższy niż ujęty w Programie konserwatorskim i obejmuje wyłącznie prace określone w Przedmiarze. 3) Zakres prac obejmuje:  Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z:  Programem prac konserwatorskich – Załącznik nr 8 do SIWZ;  Decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w sprawie wpisania dekoracji malarskich do rejestru zabytków ruchomych z dnia 05.04.2019r. (OZKr.5140B.23.2015.JH.2) i pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 24.07.2019r. na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytku wpisanym do rejestru zabytków (nr ZR-I.S144.1.2019) - Załącznik nr 9 do SIWZ; decyzją o pozwoleniu na budowę nr 161/20.z dnia 26.03.2020r. – Załącznik nr 9a do SIWZ, Przedmiarem robót – Załącznik nr 10 do SIWZ.  Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej w tym na nośniku elektronicznym w 3 egz. formie papierowej i 3 egz. płyta CD  Opracowanie zaleceń/wytycznych dla użytkownika (Zamawiającego) odnośnie postępowania w tym bieżącej konserwacji polichromii - 3 egz. formie papierowej i 3 egz. na płycie CD  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (niezależnej od pkt 2) stanowiącej załącznik do sprawozdania końcowego z przyznanej dotacji - 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. na płycie CD 4) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi o odpowiednich parametrach jakościowych dopuszczonym do obrotu zgodnych z treścią programu prac konserwatorskich. 5) Uwaga! Prace konserwatorskie będą wykonywane równolegle z innymi pracami projektowymi i budowlanymi prowadzonymi w budynku Ratusza przez podmiot (wykonawca prac projektowych i robót budowlanych) wyłoniony w postępowaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”, dlatego od Wykonawcy będzie wymagana ścisła współpraca z wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlanych na obiekcie.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212350-4
45453100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem były prace konserwatorskie i/lub restauratorskie polegające na renowacji polichromii o wartości robót co najmniej 500 tys. zł brutto; - wskaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą skierowaną do realizacji zamówienia która posiada uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z art. 37a w sprawie niezbędnych posiadanych uprawnień do prowadzenia prac konserwatorskich (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 282), - posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków tj. jest dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki oraz posiada odbytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty. 2. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej (wzór kosztorysu zawiera zał. nr 10 do SIWZ). Szczegółowy kosztorys ofertowy powinien zawierać planowane prace z wyszczególnieniem kosztów realizacji netto i brutto zadania. Ponadto kosztorys ofertowy jest niezbędnym dokumentem umożlwiającym zamawiającemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwoli zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej 3. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 4.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. wykonanie konserwacji dekoracji malarskich - Rynek 2 Etap II”, Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ oraz spełniać warunki, jakie były podstawą do oceny oferty na poziomie nie niższym, jak osoba zmieniana Zmiana osoby musi być uzasadniona. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) konieczność dostosowania wykonywanych prac do wymogów Konserwatora Zabytków, d) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe powyżej 10 dni silne mrozy poniżej 15˚C, długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 30˚C) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, e) siły wyższej lub klęski żywiołowej f) konieczności wstrzymania prac ze względu na konieczność zrealizowania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 6 4. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku wykrycia wad w programie prac konserwatorskich na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą w programie prac konserwatorskich i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby wykonaniem dzieła obarczonego wadą. 6. Wykonanie robót zamiennych może nastąpić na wniosek Zamawiającego w sytuacji koniecznej zmiany. 7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 8. Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem koniecznych zmian wynikających z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 9. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego.. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 11. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót i których nie można rozliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, i konieczne będą do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 12. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust. 1. 13. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust. 1. 14. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 15. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umownymi. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: uprawnienia wymienione w pkt 5.1.1 SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą wykonywały czynności. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Jan Gringras, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 18 26 91 708. 3. Doprecyzowanie pkt IV.6.4) ogłoszenia: Planowane jest finansowanie zamówienia ze środków MKiDN. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy może unieważnić postępowanie jeżeli środki, o których mowa powyżej nie zostaną mu przyznane.

Załączniki do pobrania


 Jordanów, dnia 08.04.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.5.2020

dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II” (znak postępowania IRG.271.1.5.2020)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje o poprawieniu omyłek pisarskich i modyfikuje treść siwz w następujący sposób:

Przez omyłkę Zamawiający nie zamieścił wszystkich części opisów wnętrz stanowiących załącznik 8 do SIWZ.

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i BIP załącznika nr 8 do SIWZ (zał_8_PPK - opis wnętrza-dodany).

Modyfikacja SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.


Jordanów, 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu nr IRG.271.1.5.2020

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II (Znak postępowania IRG.271.1.5.2020)

Zamawiający informuje, że w dniu 17.04.2020 otrzymał od jednego z wykonawców pytania do treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Poniżej działają na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. z 2019r. poz. 1843 z  późn. zm.) zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje przekazanie całego frontu prac ( wszystkich pomieszczeń ) zarówno w zakresie konserwacji technicznej jak i estetycznej Wykonawcy zgodnie z zapisami

SI WZ w jednym czasie ( do 8 dni od podpisania umowy) czy będą one przekazywane sukcesywnie zgodnie z postępem prac podstawowych realizowanych przez Generalnego Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający przewiduje wprowadzenie wybranego  wykonawcy prac konserwatorskich przy  dekoracjach malarskich na obiekt po podpisaniu umowy  do 8 dni.  Zakłada się że pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie przez G W dla frontu robót przy dekoracjach malarskich  i  za wiedzą inwestora  zgodnie z postępem prowadzonych prac przez GW.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zakłada zgodnie z zapisami SIWZ zakończenie prac i oddanie wszystkich pomieszczeń w jednym czasie ( do 1 6, I I ,2020 ) czy wymaga ich oddawanie i przekazywanie sukcesywnie do dalszych prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę. Jeżeli tak, to jaki jest zakładany harmonogram oddawania pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zakończenie całego zadania przy konserwacji dekoracji malarskich jest przewidziane na dzień 16. 11. 2020 r. Harmonogram prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich sporządza wybrany wykonawca prac konserwatorskich zgodnie z treścią § 4 ust. 2 IPU.  Ten harmonogram winien być zatwierdzony przez inwestora a także ściśle koordynowany wraz z GW oraz inwestorem. Zakłada się że,  pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie w celu dalszych  prac realizowanych przez GW.

Pytanie nr 3

Proszę o określenie zasad zależności pomiędzy Wykonawcą prac konserwatorskich i Generalnym

Wykonawcy w kontekście:

a. Opracowania harmonogramu.:

Realizacja prac objęta przetargiem jest całkowicie uzależniona od realizacji prac przez Generalnego Wykonawcę w zakresie ukończenia przez niego prac „brudnych” przed rozpoczęciem ostatecznej konserwacji estetycznej. Wydaje się, że harmonogram opracowany przez Wykonawcę winien być przez niego zatwierdzony i zaakceptowany, o czym nie ma mowy w przetargu.

b. Kosztów utrzymania placu budowy:

W przetargu jest mowa o wskazaniu przez Zamawiającego źródeł poboru mediów i miejsca na organizację zaplecza. Zarówno zaplecze jak i media, w związku z racją prac przez Generalnego Wykonawcę są przez niego zagospodarowane. Proszę o określenie czy Wykonawca prac Konserwatorskich w kwestii organizacji placu budowy i kosztów jego utrzymania będzie rozliczał się z Zamawiającym czy z Generalnym Wykonawcą.

Czy oprócz kosztów pośrednich za media ( woda , prąd ) Wykonawca prac konserwatorskich winień przewidzieć inne koszty ( ubezpieczenie budowy, ochrona, śmieci, koszty GW, itp. ) i na jakim poziomie oraz z kim będą regulowane.

Odpowiedź na pytanie 3 a

 Oczywiście wykonawca prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich jest uzależniony od prac prowadzonych przez GW  tzw ,, prac brudnych’’ jak to określono w zapytaniu. Harmonogram sporządzony przez wykonawcę prac konserwatorskich będzie podlegał zatwierdzeniu i akceptacji przez zamawiającego i winien być koordynowany we współpracy z GW.

Odpowiedź na pytanie 3 b

 Wybrany wykonawca prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich według SIWZ jest wprowadzony na teren inwestycji i będzie się rozliczał za zużycie mediów ( woda, energia elektryczna, śmieci itp.) z Generalnym Wykonawcą który objął budynek na czas inwestycji. Te koszty winny być regulowane w poziomie uzgodnień pomiędzy  wykonawcą prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich a Generalnym Wykonawcą prac. Wszystko to winno odbywać się za wiedzą inwestora którym jest  Miasta Jordanowa.

Pytanie nr 4

W związku z realizacją prac na podstawie stosownego pozwolenia na budowę ( opisanego w SI WZ) proszę o załączenie do materiałów przetargowych Projektu Budowlanego.

Odpowiedź na pytanie 4       

Zamawiający nie widzi potrzeby załączania projektu budowlanego.

Pytanie nr 5

Czy w związku z budowlanym charakterem prac wymagane jest ustanowienie prze Wykonawcę prac konserwatorskich Kierownika Robót. Jakie uprawnienia winien posiadać.

Jeżeli nie jest to wymagane , to proszę o potwierdzenie, że Kierownik Budowy przejmie obowiązki kierownika robót objętych zamówieniem i proszę o określenie na jakich zasadach i warunkach oraz z jakimi uprawnieniami.

Proszę o informację czy zostanie w związku z powyższym ustanowiony inspektor nadzoru w zakresie budowlanym.

Odpowiedź na pytanie 5  

Wykonawca prac konserwatorskich przy dekoracjach malarskich musi posiadać kierownika prac konserwatorskich dyplomowanego  konserwatora dzieł sztuki zgodnie z treścią  warunku udziału w postępowaniu (pkt 5.1.1. lit. b) tiret drugi SIWZ.  Może mieć swojego kierownika robót budowlanych.

Pytanie nr 6

Proszę o jednoznaczne określenie charakteru rozliczenia.

Umowa w S 6 mówi o wynagrodzeniu ryczałtowym, dalej jednak w S 18 pkt 10 i 1 1 jest napisane że za prace inne niż w przedmiarze będą rozliczone na podstawie kosztorysu. W rozliczeniu ryczałtowym przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy, a z godnie z tym zapisem maja przedmiar ma znaczenie podstawowe.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy rozliczenie będzie realizowane na podstawie przedmiaru czy ryczałtowo za zrealizowane elementy rzeczowe ( np. konkretne pomieszczenia ).

Odpowiedź na pytanie 6  Charakter rozliczenia jest jednoznaczny i opisany zarówno w pkt 10.3 i nast. SIWZ jak i w §6 IPU. Ponieważ umowa ma charakter ryczałtowy, zakłada się ze rozliczenia będą realizowane ryczałtowo np. za konkretne pomieszczenia wg. kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Pytanie nr 7

Proszę o uszczegółowienie zakresu prac do wykonania w stosunku do pomieszczeń, które były realizowane w etapie I konserwacji.

W przedmiarze, na str I i 2 jest opisane co rozumie się poprzez konserwację techniczną a co przez konserwację estetyczną. W zakresie konserwacji estetycznej, jest jedynie mowa o „ opracowaniu partii tynków w miejscach usytuowania instalacji (kable elektryczne, co, itp.)".

W związku z powyższym zapisem proszę o informację czy w zakresie konserwacji estetycznej jest również wykonanie wszystkich koniecznych do wykonani prac o charakterze konserwacji technicznej które nie zostały wykonane w pomieszczeniach w trakcie etapu I konserwacji tj.

np.: uzupełnienia wszelkich ubytków tynków, tynków szpalet, odtworzenia tynków na przemurowaniach i wymurowaniach, nowych okładzinach oraz wszelkich nowych elementach, które zostaną wykonane w ramach realizacji prac przez Generalnego Wykonawcę itp.

Biorąc pod uwagę niejednoznaczność umowy w zakresie rozliczenia ( o co pytano wcześniej ) ma to znaczenie podstawowe dla wyceny prac.

W chwili obecnej wydaje się że uzupełnienia części tynków konieczne do wykonania nie zostały ujęte w opisach pomimo zaznaczenia części z nich w przedmiarach, mających jednak przy ryczałcie charakter pomocniczy.

Odpowiedź na pytanie 7 

W zakresie prac przewidzianych w konserwacji estetycznej należy wykonać prace o charakterze technicznym,  tynków w miejscach szpalet, ościeży.  Te partie zostały ujęte w przedmiarze i nie były wykonywane w pierwszym etapie prac.  To dotyczy drugiego etapu.

Pytanie nr 8

Proszę o informację czy Wykonawca prac konserwatorskich winien przewidzieć konieczność wykonania poprawek o charakterze konserwacji estetycznej, wynikłe po ostatecznych pracach wykończeniowych i montażu osprzętu i wyposażenia zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę już po odbiorze konserwacji estetycznej i przekazaniu pomieszczeń Generalnemu Wykonawcy. Czy należy uwzględnić to w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź na pytanie 8  

Wykonawca prac konserwatorskich winien uwzględnić w przedmiocie zamówienia poprawki  w zakresie prac o charakterze estetycznym,  po ewentualnych uszkodzeniach w wyniku prac związanych z montażem osprzętu.