Strona poświęcona projektowi pn. "E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Logo projektu

ZRPU.042.1.2.2017

Jordanów, 2017-02-17

Zapytanie ofertowe

W ramach procedury zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert na dostawę systemu ochrony poczty.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę i do negocjacji warunków po wyborze oferty, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Logo projektu

Jordanów, dnia 06 lutego 2016 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700
faks: 0 18 26 91 719

ZRPU.042.1.1.2017

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” – część 1.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA SYSTEMU OCHRONY POCZTY

Logo projektu

Jordanów, dnia 2017-02-06

MIASTO JORDANÓW
NIP: 552-15-79-821
Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów

 ZRPU.042.1.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie nr 12787 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Jordanów: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Logo projektu eJordanów

Jordanów, dnia 09 grudnia 2016r.

AGP.272.5.2016.KW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty

Miasto Jordanów realizuje projekt p/n „E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja; Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby; Oś priorytetowa II Cyfrowa Małopolska.

Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację funkcji Inżyniera Projektu w ramach powyższego projektu.