U C H W A Ł A  Nr XXV/233/2009

RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 05 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póź. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1 - 5, art. 13 f ust. 2, art. 40 a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm./ na wniosek Burmistrza Miasta Jordanowa - Rada Miasta Jordanowa

 

u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się w centrum miasta Jordanowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (zwaną dalej Strefą), która obejmuje wyznaczone miejsca parkingowe w Rynku na części działek o nr ewid. 5875/1, 5874, 5876, 5769 oraz 5786/26 z wyłączeniem dojazdów do sklepów, parkingu dla pracowników NZOZ Przychodni w Jordanowie oraz miejsca pod plac handlowy od wtorku do soboty włącznie (kolor żółty) - zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały.

Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44 ”strefa parkowania”,
D-45 „koniec strefy parkowania”.

 

§ 2

 

  1. W Strefie opłata za parkowanie będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do godz. 16.00.
  2. W dni targowe (w poniedziałki ze Strefy wyłącza się działki 5874, 5875/1 - kolor niebieski).

 

§ 3

 

  1. Ustala się następujące opłaty za parkowanie w Strefie:

 

a) opłata jednorazowa :

- za każdą rozpoczętą godzinę                                 - 1,00 zł

 

b) opłata abonamentowa ogólnodostępna, upoważniająca do parkowania  w Strefie bez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej. Opłata ta wynosi:

- za   1 miesiąc                                                                  -   50,00 zł   

- za   6 miesięcy                                                                 - 200,00 zł

- za 12 miesięcy                                                                 - 300,00 zł

 

c) opłata abonamentowa dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego 1 .

Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

Opłata ta wynosi:

- za   1 miesiąc                                                                  -   20,00 zł

- za   6 miesięcy                                                                -   60,00 zł

- za 12 miesięcy                                                                 - 100,00 zł

 

d) opłata za wydanie limitowanej ilości kart postojowych dla wymienionych niżej instytucji mających siedzibę w Rynku:

- Urząd Miasta Jordanowa              

- Urząd Gminy Jordanów    

- Poczta Polska                  

- Bank Spółdzielczy       

 

Opłaty za jedną kartę postojową wystawioną dla tych instytucji wynoszą:

- za kartę ważną   6 miesięcy                                              - 200,00 zł

- za kartę ważną 12 miesięcy                                              - 300,00 zł

Karty te muszą mieć podaną nazwę i adres instytucji oraz termin ważności.

 

1. Wykup abonamentu lub posiadanie karty postojowej nie gwarantuje znalezienia
w danej chwili wolnego miejsca parkingowego w Strefie.

 

2. Dopuszcza się wyznaczenie w Strefie zastrzeżonych miejsc postojowych (kopert)
w celu korzystania na zasadzie wyłączności za opłatą wynoszącą 1.500,00 zł za
12 miesięcy za jedną kopertę.

 

3. Wprowadza się zerową stawkę opłat dla:

a) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego
w Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r.),

b) oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich,

c) pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 8.00 – 16.00 (na podstawie faktury) na czas postoju do 30 minut niezbędnym do wyładunku (załadunku) towaru
z zaznaczeniem za przednią szyba pojazdu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju),

d) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

 

4. W Strefie wyznacza się cztery miejsca postojowe oznaczone znakiem D-18
(z tabliczką - 29) przeznaczonych dla inwalidów i pojazdów  konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

§ 4

 

1. Opłaty jednorazowe za czas postoju uiszcza się w chwili zajęcia miejsca postojowego poprzez wykupienie kwitu parkingowego u osoby upoważnionej przez Burmistrza Miasta Jordanowa lub w parkometrze.

 

2. Wykupu kart abonamentowych, kart postojowych oraz wnoszenie opłat za wyznaczenie miejsc zastrzeżonych (kopert) należy dokonywać w Urzędzie Miasta Jordanowa w godzinach urzędowania.

 

3. Dowód uiszczenia opłaty (kwit parkingowy, karta abonamentowa, karta postojowa) winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę.

 

4. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

 

§ 5

 

1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 30,00 zł.

 

2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta
w Jordanowie lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.

 

3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.

 

4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 30,00 zł do 15,00 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.

 

§ 6

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do zaniechania, w sytuacjach uzasadnionych, poboru opłat parkingowych w drodze zarządzenia.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

 

Załączniki:

- Strefa Płatnego Parkowania