Jordanów dnia, 05.05.2017r.

RGK.6220.6.2016.OŚ

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Jordanowa

Działając na podstawie  art 85 ust. 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.05.2017r. wydano Inwestorowi : TRAK-DREW s.c., Krystyna Gałka i Damian Gałka, 34-235 Bystra Podhalańska 534, decyzję na realizację przedsięwzięcia pn.

 

„Budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna zawierającego główny budynek zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynek portierni, suszarnię kontenerową, 3 zjazdy z drogi gminnej, wolnostojącą stację transformatorową, wolnostojącą linię do cięcia bali, ekranów akustycznych, ogrodzenia wraz z budową sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energetycznego, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej na działce studni, budową zbiorników p-poż i dwóch oczek wodnych, budową parkingów i dróg manewrowych w Jordanowie na dz. ew. nr 1647, 1648, 1650/2 i części dz. 5404/4”.

          Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, pokój nr 7,   w godzinach  7.30 do 12.30.