Siedziba Komisji:

Urząd Miasta Jordanów, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jordanowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 16 stycznia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustaleniem jej regulaminu. Członkami Komisji są przedstawiciele: Urzędu Miasta Jordanowa, placówek oświatowych, Policji, Sądu, specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień, pedagogiki, terapii, przemocy domowej - przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Miasta Jordanowa.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

mgr Alicja Mentel-Wanciura,  tel. 18 26 91 717, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia stron:

 • poniedziałek: 7.30 - 16.30
 • wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek: 7.30 - 14.30

Placówki i formy pomocy na terenie Miasta Jordanowa i w okolicy świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy:

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Mieszkańcy Miasta Jordanowa mogą uzyskać pomoc w zakresie uzależnień i przemocy w następujące dni:

 • Poniedziałek: w godz. 12.30-14.30, 15.30-17.30
 • Wtorek:w godz. 15.00-16.00

Dyżury pełni certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień mgr Paweł Jaworski

Rejestracja telefoniczna: 504 161 754, tel.(fax) 18 26 74 802

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Grupa Jordanów

ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”

Mitingi odbywają się w każdy piątek o godz. 18:00 (pierwszy otwarty)

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Handlowa 1 34-200 Sucha Beskidzka tel. 508 116 835.

Program jest współfinansowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

Rejestracja pacjentów:

osobiście lub telefonicznie: tel. 508 116 835

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 10.00 – 18.00

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • aktualny dowód ubezpieczenia
 • dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego

Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą

Zakres działalności:

 • terapia dla osób uzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia dla osób współuzależnionych: indywidualna oraz grupowa
 • terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDA
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego

Zespół Interwencji Kryzysowej

ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka tel. : 33 874 21 01

Zakres działania:

 • Interwencja kryzysowa (w terenie)
 • Mediacja rodzinna
 • Oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Oddziaływania terapeutyczne
 • Hostel dla osób doświadczających przemocy
 • Psychoedukacja w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
 • Działania motywacyjno - edukacyjne w zakresie pomocy osobom z problemem alkoholowym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Banacha 1, tel. 18 267 47 85

Oddział Leczenia Uzależnień Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14,  tel.18 263 34 14 lub centrala 263 3000 wew. 3414 Kierownik Oddziału: tel. wew. 3410 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Nowosad tel. wew. 3415, fax 18 263 38 50 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - blok D), tel. 18 263 37 40; zajęcia grupowe w zakresie terapii uzależnień, grupa dla współuzależnionych, porady psychologiczne, konsultacje lekarskie. Placówka jest włączona do ogólnopolskiego programu “Pomarańczowa Linia” (telefon dla rodziców, których dzieci piją).

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków

ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - blok D), tel. 18 263 37 40. Punkt jest czynny w każdy czwartek od godziny 12.00 do 20.00

Grupa AA “Na Grani”

Parafia p. w. św. Katarzyny, ul. Kościelna 1, wtorek, piątek 18.00 –20.00


Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami) , osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Kto może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Miasta lub osobiście u Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy (pok. Nr 9). Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura. Osoba lub instytucja zawiadamiająca Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Pobierz wniosek

ico wordDruk do pobrania word ico pdfDruk do pobrania pdf


Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Krok nr 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

Krok nr 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Krok nr 3
Miejska Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną MKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na podkomisję motywacyjną może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z podkomisją motywacyjną MKRPA jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń

 1. Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjna Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
 2. Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną MKPiRPA przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.
 3. Kierowanie do sądu wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:
  • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia
  • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych
  • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

Postępowanie sądowe

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba może być ponownie zgłoszona do Komisji.