Banner BO

O g ł o s z e n i e

                     Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa
na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 maja 2023 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Jordanowa na rok 2024”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

- wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,

- zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,

- rozpatrywanie odwołań od oceny,

- sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata (PDF, 469 kB)