Dla seniorów

Zarządzenie Nr 75/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na
                    kadencję 2020-2024

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz § 10 ust. 9  Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się , co następuje:

§1

1. Ogłaszam następujący skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:

 1. CZARNA JAŁOCHA Teresa
 2. CZECH Anna
 3. FILIPEK Janina
 4. FRĄTCZAK - MRÓZ Jadwiga
 5. HODANA Maria
 6. KUBIŃSKA Małgorzata
 7. MAZUR Stanisława
 8. MIGAS Maria
 9. SIEPAK Jadwiga
 10. STOKŁOSA Bogusława
 11. ZEMBOL Stanisław

§2

Kadencję Miejskiej Rady Seniorów ustala się na okres do dnia 12 sierpnia 2024 roku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnemu  i Gospodarki Przestrzennej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

Zarządzenie Nr 70/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

Logo seniorzy

Dnia 31 lipca 2020 r. dobiega końca 2 - letnia kadencja Radnych Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta informuję, że w lipcu br. zostanie ogłoszony nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów na II kadencję 2020-2024.

Szczegółowe informacje o naborze i wyborach będą podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta Jordanowa, pokój nr 4 (parter), tel. 18 26 91 714

Logo MRS

dnia 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

na  którą zapraszamy  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa
 7. Wolne wnioski, dyskusja.
 8. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech