Dnia 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

 

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat realizacji przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu wnętrza budynku Ujęcia Wody przy ul. Nad Skawą.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/349/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
     - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    9. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
    10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
    11. Sprawy bieżące.

Jordanów, 17.04.2023 r.