SE.0050.32.2024

ZARZĄDZENIE Nr 32/2024

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA z dnia 19.02.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLVIII/434/2024  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 stycznia  2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Malczewski

 

załącznik nr 1 do zarządzenia 32/2024