Ogłoszenia i komunikaty

Logo Ratusz

Uprzejmie informuję, iż w związku z zaplanowanym zlotem foodtruckow w dniach 09-11.10.2020 r. tj. piątek – niedziela parking za Urzędem Miasta będzie wyłączony z ruchu.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

zlot foodtruckow

Logo Ratusz

AGP.6721.9.2019                                                                                        Jordanów, 30.09.2020 r.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduczęściprojektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów i na stronie internetowej, jordanow.pl oraz bip.malopolska.pl/umjordanow

            Przedmiotem wyłożenia jest część graficzna zmiany studium - rysunek Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w granicach wskazanych czarną obwódką oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Pozostała część projektu zmiany studium nie jest przedmiotem wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.10.2020 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 11:00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium w części będącej przedmiotem wyłożenia oraz wnioski i uwagi do prognoz  oddziaływania  na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jordanowa w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miasta Jordanowa, w celu osobistego udziału w wyłożeniu, dyskusji publicznej lub osobistego złożenia wniosku i uwagi proszę o zgłoszenie obecności co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefoniczne pod numerem 18 2691711 lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki do pobrania.

Znak P-21

Urząd Miasta Jordanowa wspólnie z Komisariatem Policji celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przypomina, o obowiązku stosowania się do znaków i sygnałów drogowych.  Parkowanie na znakach poziomych P -21 powierzchnia wyłączona z ruchu jest wykroczeniem. Prosimy o nie parkowanie na powierzchniach wyłączonych w Rynku.

Logo SPP

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniach 1- 2 października 2020r w związku z pracami związanymi z przebudową chodnika zostanie zamknięta część strefy płatnego parkowania naprzeciwko Galerii Jordanowskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Plakat opieka wytchnieniowa

Stale opiekujesz się osobą starszą lub chorą? Dowiedz się, jakie wsparcie Ci przysługuje! Przyjdź na spotkanie nt. opieki wytchnieniowej. 6.10.2020 godz. 11:00-12:30 Urząd Miasta Jordanowa.