ogłoszenia i komunikaty

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) orazart. 39ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały nr VIII/63/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

MOK Logo

W związku z trwającym remontem w budynku przy ul. Rynek 2 wszystkie zajęcia Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie od 19 sierpnia będa odbywały sie w budynku Internatu przy ul. Banacha, aż do zakończenia remontu.

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

Burmistrz Miasta Jordanowa przypomina o obowiązku zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian mających wpływ na wysokość podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszelkie zmiany polegające na nabyciu gruntu/środka transportu, zbyciu gruntu/środka transportu, zajęciu gruntu/budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłaszać w pok. Nr 3 Urzędu Miasta Jordanowa na odpowiednich formularzach.

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

W związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), nieodpłatna pomoc prawa i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych.