ogłoszenia i komunikaty

Rada logo

Dnia 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2020 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  5. Sprawy bieżące.

Jordanów,  20.11.2019 r.

Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na tzw. Małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach RHD po uprzedniej rejestracji. Jeśli będzie dotyczyła produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywności złożonej, należy zarejestrować się u powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli natomiast żywność pochodzenia niezwiewrzęcego – u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zakres Inwestycji

W ramach takiego handlu możliwe jest m.ni. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom, a także, od stycznia br., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem, w tym sklepów, restauracji, stołówek itp. Żywność musi jednak pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Sprzedaż powinna odbywać się z zachowaniem określonych limitów.

Dla kogo pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w  ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, oleje; wędliny, produkty mleczne.

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakupu tzw. kontenerów(obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakupu wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Gdzie z wnioskiem?

Wnioski przyjmować będzie Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1 w Krakowie. Złożyć można je także w placówkach ARiMR na terenie Małopolski.

Szczegółowe informacje:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
  • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
  • https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

RHD armir

Logo konkursu burmistrz

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy oddali na mnie głos w plebiscycie „Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz małopolski 2019” organizowanym prze Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Wsparcie jakie od Państwa otrzymałem pozwoliło dostać się do etapu finałowego – wojewódzkiego, w którym ostatecznie zająłem premiowane 5 miejsce.

Otrzymana nominacja oraz zajęcie wysokiego miejsca w etapie wojewódzkim daje bardzo dobrą możliwość promocji Miasta Jordanowa na obszarze województwa Małopolskiego. Prezentacja „Wójt i Burmistrz Małopolski”, która będzie stanowiła dodatek do całego nakładu Gazety Krakowskiej umożliwi bezpłatne przedstawienie atrakcji Naszego miasteczka jednocześnie popularyzując cały region.

Bardzo dziękuje za oddane głosy!

Burmistrz Miasta Jordanowa

Fot. z gali Wojciech Matusik Gazeta Krakowska

 

Wizyta wicewojewody

W dniu 19.11.2019 r. z wizytą roboczą przejechał do Miasta Jordanowa Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec. Wizyta miała na celu omówienie spraw związanych z obecnie prowadzonymi inwestycjami w mieście oraz planów inwestycyjnych na kolejny rok. Głównym tematem rozmów były tzw. „polichromie jordanowskie”, nad którymi prace trwają obecnie w budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy ul. Rynek 2. Warto przypomnieć, iż na odnowienie zabytkowych dekoracji malarskich z XIX w. udało się w tym roku pozyskać z budżetu państwa prawie 600 tys. złotych. Burmistrz Miasta Jordanowa przedstawił na miejscu wykonywania prac Panu Wicewojewodzie postępy w realizacji przedmiotowych robót jednocześnie dostając zapewnienie o dalszej pomocy przy pracach odtworzeniowych polichromii, które będą wykonywane w przyszłym roku. Miłym akcentem wizyty był udział Pana Wicewojewody w wystawie „Fantasmagorie”, która obecnie jest prezentowana w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Obrazy przygotowane przez podopiecznych ośrodków terapeutycznych z naszego regionu w ramach „Roku Beksińskiego w Jordanowie” cieszyły się dużym uznaniem Pana Wicewojewody.

Ikona uwaga

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że związku z pracami - malowanie oznakowania poziomego na pierzei południowej Rynku droga jednokierunkowa od strony pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni zostanie wyłączona z ruchu w dniach 18,19 listopada 2019r.

Za utrudnienia przepraszamy