Ogłoszenia i komunikaty

Logo rada

Dnia 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  

odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Obwieszczenie o przystąpnieu do sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań

AGP.6721.1.2021

Jordanów, dnia 04.02.2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały nr XIX/167/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące obszaru wskazanego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr XIX/167/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, będącego przedmiotem zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2021 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

#dzielsiężyciemoddajkrew.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa #dzielsiężyciemoddajkrew.

Krew będzie można oddać w dniu 07 lutego 2021 roku w godzinach 9:00 – 12:00 w Szpitalu Rejonowym im. Dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej, ulica Szpitalna 22.

Więcej informacji i plan akcji znajdą Państwo pod linkiem

https://www.facebook.com/Klub-Honorowych-Dawc%C3%B3w-Krwi-PCK-Nadzieja-w-Suchej-Beskidzkiej-102002364896380

lub pod nr telefonu

508 978 748

#dzielsiężyciemoddajkrew.

logo ratusz

Drodzy Mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uprzejmie informuję, iż od dnia dzisiejszego tj. 02.02.2021 r. upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa doręczy Państwu decyzje podatkowe oraz zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazane pisma zostaną Państwu doręczone w dwóch osobnych kopertach. Do zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym dodatkowo załączone zostaną kody na worki, informacja dot. uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz ankieta dot. źródeł ciepła, którą po wypełnieniu proszę zwrócić do Urzędu Miasta (urna na parterze).

Doręczenie pism będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa posiada imienny identyfikator. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 18 26 91 700.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski  

ppoz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie przyjął pierwszą dostawę żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach współpracy z  Bankiem Żywności w Krakowie najbardziej potrzebujące rodziny z miasta Jordanowa  otrzymają wsparcie w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej w ilości ponad 1600 kg.  Wartość rynkowa otrzymanych produktów to około 9 300,00 zł. Dostarczony towar pozwoli na wydanie 164 paczek żywnościowych (jedna paczka to ponad 9 kg żywności na uprawnioną osobę).

Dostarczone produkty spożywcze obejmują: cukier, olej, makaron, konserwy mięsne, pasztet drobiowy, groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, buraczki, powidła śliwkowe, herbatniki maślane,  mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, filet z makreli, miód nektarowy,  koncentrat pomidorowy, mus jabłkowy. 

Wymieniona wyżej żywność  została przywieziona transportem firmy KRAKOWSKI KARTEL z Kojszówki. Za pomoc w sprawnym rozładunku towaru dziękujemy Państwu Katarzynie i Tomaszowi Radziszowskim, Panu Dariuszowi Knapczykowi, Panu Andrzejowi Gwiazdonikowi oraz pracownikom MOPS w Jordanowie. Serdecznie dziękujemy także Panu Rafałowi Rapaczowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, który w imieniu Starosty Suskiego  udostępnił pomieszczenie magazynowe oraz pomógł w zabezpieczeniu  towaru.

Produkty żywnościowe będą w budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie ul. Banacha 1 – główne wejście.

Pracownicy socjalni będą kontaktować się z poszczególnymi osobami i ustalą indywidualny termin odbioru paczek - wszystko po to, aby zachować reżim sanitarny i bezpieczeństwo.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości. Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego – żywność zostanie dostarczona przez pracowników MOPS we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie.

Całą akcję zorganizowania i przeprowadzenia dystrybucji żywności wsparł Burmistrz Miasta Jordanowa -  Pan Andrzej Malczewski, za co dziękujemy.