Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 • Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  15.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na webinar dla przedsiębiorców i firm organizowany przez DOEKO Group – Koordynatora Klastrów Energii.
Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne zrzeszające ze sobą samorządy terytorialne, przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców z regionu działania klastra.
Jak obniżyć koszty energii elektrycznej w firmie - połączenie sił gmin i przedsiębiorców

Data: 28 wrzesień 2022, godz. 11:00

Link do rejestracji na spotkanie:
https://doekogroup.clickmeeting.com/webinar-przedsiebiorcy


Baner webinar10

 

AGP.6845.3.2022                                                                                                                                                              Jordanów, dnia: 12.09.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę 7 nieruchomości  oznaczonych jako działki ewid. nr 2166/45, 2166/46, 2166.47, 2166/48, 2166/55, 2166/56, 2166/58, 2166/61
położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika

1.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/45
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 10:00


2.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/46

Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 10:15


3.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/47
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 10:30

4.
Oznaczenie  nieruchomości :  2166/48
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 10:45

5.
Oznaczenie  nieruchomości :  2166/55
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 11:00


6.
Oznaczenie  nieruchomości :  2166/56
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 11:15


7.

Oznaczenie  nieruchomości :  2166/582166/61
Powierzchnia działki w m²:   8, 24  Razem: 32

Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod garaż blaszak

Cena wywoławcza   dzierżawy netto:  160,00 złotych  w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 14.10.2022r. 11:30

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 14.10.2022 r. od godz. 10:00 do godziny 11:30 zgodnie z powyższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu na dana działkę wynosi: 30,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa   nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacać podając nr działki którego dotyczy wpłata.   
 3. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 4. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 7. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości zlokalizowane są w Jordanowie przy ul. Kopernika, objęte księgami wieczystymi  KW nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana pod zabudowę garażem blaszakiem.
 2. Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty przystosowania nieruchomości do zabudowy garażem blaszakiem ponosi dzierżawca w całości
 8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego
  za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 12.09.2022 roku z powodu prac
na sieci wodociągowej w godzinach od 10:00 do 12:15 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

 Za utrudnienia przepraszamy

 O g ł o s z e n i e

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa
oraz Burmistrz Miasta

Zapraszają 

mieszkańców Miasta na zebranie  w dniu 12 września 2022 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

Tematyka zebrania:

 • Sprawy wodno-kanalizacyjne
 • Inwestycje w mieście
 • Sprawy bieżące


Za Zarząd

Krystyna Kołat

Podkategorie