Jordanów, 09.11.2021r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

RGI.271.1.7.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Tytuł/nazwa postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

Identyfikator postępowania: 38bac6ca-8517-4dfd-92ce-915cb0c7b858

Tryb: Przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2021/S 196-510105

Adres strony WWW postępowania: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:  1 387 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa