Ogłoszenia i komunikaty

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniach 08-09.09.2020 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi czasowe przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice: Piłsudskiego, Malejowska, Zakopiańska, Kopernika i Osiedle Wrzosy

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 65, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia: 01.09.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

Lp. Obręb Położenie nieruchomości Numer KW Numer działek Powierzchnia lokalu
w m2
Przeznaczenie nieruchomości - cel dzierżawy, najmu Opis nieruchomości Minimalna wysokość opłaty
(czynsz najmu)
1 Jordanów Jordanów
ul. Piłsudskiego 1
KR1B/00034690/1 5863, 5862/1, 5861/1 22,00 najem do 3 lat z przeznaczeniem na lokal handlowy lokal położony w Jordanowie w budynku wielomieszkaniowym
przy ul. Piłsudskiego 1
720,00 zł w stosunku miesięcznym + obowiązujący podatek VAT

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa oraz na stronie internetowej Miasta Jordanowa tj: od 09.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 76/2020                                                                                                                                                                                                    

Logo Ratusz

W dniu 04 września 2020 r. na strzelnicy sportowej ZP LOK w Suchej Beskidzkiej miały miejsce XII Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z broni kulowej. Do udziału w sportowych zmaganiach zaproszono przedstawicieli Gmin oraz Powiatu. W szranki stanęło w sumie 13 drużyn trzyosobowych w dwóch kategoriach: urzędy oraz rady.

Ogromne GRATULACJE dla reprezentacji Urzędu Miasta Jordanowa w składzie:

- Magdalena Łabędzka,

- Ewelina Luberda,

- Kamil Wójtowicz

Za zajęcie I miejsca w kategorii urzędy oraz dla drużyny Radnych Miasta Jordanowa w składzie:

- Henryk Pena,

- Tadeusz Gacek,

- Krzysztof Gruca,

którzy również wystrzelali I miejsce w kategorii rada.

Logo wodociagi

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 08.09.2020  w godzinach do 10:00 do 16:00, z powodu planowanych prac na sieci  wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Piłsudskiego, Malejowska i Zakopiańska

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo Armir

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl pod numerem bezpłatnej infolinii -  tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.