Ogłoszenia i komunikaty

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)   z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz nieruchomości (pdf 326 kb)


W ubiegłą sobotę (29 października) na jordanowskie planty powróciła po renowacji figura św. Jana Nepomucena, która uległa zniszczeniu w niedzielę Wielkanocną w wyniku kolizji drogowej.

 

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 152Mb).

  Jordanów, dnia 03.11.2022 r.

   
Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa


            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załącznikach graficznych do Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

       Burmistrz Miasta Jordanowa
      Andrzej Malczewski

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Miasto Jordanów zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w związku z czym, osoby zainteresowane
udziałem, spełniające warunki uczestnictwa w Programie lub ich opiekunowie, powinni dokonać wstępnego zgłoszenia.

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest w terminie do dnia 8 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie w następującej formie:
   • telefonicznie pod nr tel.: 18 26 75 573
   • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2
   • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


1. Zgodnie z warunkami Programu adresatami są następujące osoby – uczestnicy programu:

   1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
   2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
  1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym.

4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we
wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje powiat lub inny podmiot, któremu powiat zlecił realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

6. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do
osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  1) zaświadczenie o niekaralności;
  2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

7. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki,  wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

8. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich
WO-III.6250.1.71.2022


Kraków, dnia 26 października 2022 r.


                                                                                                                                              Gminy i Powiaty województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami
technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie
od 8 do 13 listopada 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, iż więcej informacji dotyczących załatwiania spraw paszportowych w okresie wdrażania nowych regulacji prawnych, w tym Rejestru Dokumentów
Paszportowych, można znaleźć w komunikacie opublikowanym pod adresem: 
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14371

Z poważaniem
mgr Lucyna Gajda
Dyrektor Wydziału


 20221026 paszporty

Podkategorie